thailand mice venue standard อีกความภาคภูมิใจของชาวกองกลาง

รางวัล thailand mice venue standard เป็นรางวัล แสดงถึงมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย ประเภทห้องประชุม (Meeting Venue)

การให้บริการห้องประชุมได้เป็นที่ยอมรับของการบริการมาตรฐานระดับสากล ด้วยรางวัล thailand mice venue standard อีกหนึ่งรางวัลที่ชาวกองกลางยินดี และด้วยเสียงตอบรับจากผู้รับบริการห้องประชุมอาคารสิริคุณากรณ์ สะท้อนกลับมาเป็นรางวัลระดับอาเซียน

วันนี้ (29 มกราคม 2558) ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ในการประชุมว่าด้วยมาตรฐานห้องประชุมอาเซียน 1st Special Meeting on ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) Category: Meeting Room ประเภทหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนรับมอบตราสัญลักษณ์ จากพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

นายธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การรับมอบตราสัญลักษณ์ดังกล่าวถือเป็นการการันตีคุณภาพมาตรฐานของห้องประชุม สิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นห้องประชุมของมหาวิทยาลัยในภาคอีสานที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเป็นสถานที่จัดงานไมซ์(MICE)ไทย เป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานของอาเซียนทั้งภูมิภาค ทั้งนี้ห้องประชุมดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในรายชื่อสถานประกอบการไมซ์ (MICE) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (Approved list) และจะได้รับการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกในฐานะสถานที่จัดงานไมซ์ที่ได้มาตรฐานสากล นับเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด นำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาคมชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง

การนี้พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาปกรณ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล ได้กล่าวชื่นชม แสดงความยินดีกับองค์กร ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วย

ด้านดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนำเสนอการขอรับรองมาตรฐานห้องประชุมสิริคุณากร เผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนา ของนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ แนวทางการพัฒนาสถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ เกิดการต่อยอดกระทั่งได้รับรางวัลดังกล่าว ส่วนจุดเด่นที่ทำให้ห้องสิริคุณากร 3 ได้รับการพิจารณาผ่านมาตรฐานระดับสากลนั้น เชื่อว่าห้องดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงได้หลากหลายกิจกรรม เป็นห้องประชุมเอนกประสงค์ และมีเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีรองรับการประชุมที่ครบครัน

สำหรับห้องประชุมที่ผ่านการประเมินจาก TCEB จะพิจารณาจากองค์ประกอบใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านบริการ โดยหลักเกณฑ์การประเมินนั้น TCEB ได้ดำเนินการตามคู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) โดยการเตรียมข้อมูลเพื่อการนำเสนอการขอรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในรายวิชาสัมมนา ของนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสถานที่จัดงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” โดยมี นายกรกช วิมูลอาจ นางสาวฐิติยา วรรธนะศิลป์ นางสาว ศศินภา คณะพันธ์ เป็นผู้ศึกษา และ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ข่าว :    รวิพร สายแสนทอง , จิราพร ประทุมชัย

ที่มา https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0011581&l=th