การขอวีซ่าจีนรูปแบบใหม่

logo
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 58 เป็นต้นไป สถานฑูตจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการขอวีซ่า เป็นระบบการยื่นเอกสารผ่านตัวแทน Chinese Visa Application Service Center เอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน สำหรับชาวไทย ได้แก่ หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่เหลือวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างประทับตรามากกว่า 2 หน้าคู่ รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบั...
อ่านต่อ