thailand mice venue standard อีกความภาคภูมิใจของชาวกองกลาง

IMG_25590202_123210
รางวัล thailand mice venue standard เป็นรางวัล แสดงถึงมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย ประเภทห้องประชุม (Meeting Venue) การให้บริการห้องประชุมได้เป็นที่ยอมรับของการบริการมาตรฐานระดับสากล ด้วยรางวัล thailand mice venue standard อีกหนึ่งรางวัลที่ชาวกองกลางยินดี และด้วยเสียงตอบรับจากผู้รับบริการห้องประชุมอาคารสิริคุณากรณ์ สะท้อนกลับมาเป็นรางวัลระดับอาเซียน ...
อ่านต่อ