หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่าอัตราที่กำหนด

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำหรับรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ สมาชิกกองกลางท่านใดประสงค์ส่งเงินสะสมเพิ่ม ให้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ ผ่านการเจ้าหน้าที่ของกองกลางที่
คุณรัชนีวรรณ มหินทรเทพ เบอร์ภายใน 42149 เพื่อรวบรวมส่งงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร