KKU e-Office

เนื่องจากระบบบริหารจัดการเอกสาร (ระบบเดิม) https://kkueoffice.kku.ac.th/index_login.php ที่เก็บเอกสารในช่วงปี 2554-2557 อยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนการเขียนโปรแกรมและย้ายข้อมูลจากเครื่องแม่ข่ายเดิมไปเครื่องใหม่ ถ้าต้องการค้นหาหนังสือย้อนหลัง กรุณาส่งข้อมูล เช่น เลขที่หนังสือ คำสำคัญ หรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการค้นหามาที่ tjutharat@kku.ac.th หรือโทรภายใน 44757 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ค้นหาหนังสือให้จากข้อมูลที่ทำการสำรองไว้ในเครื่องได้ค่ะ