ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย

flag-31015_960_720
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ 30 วัน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป ส...
อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงการยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย

1280px-flag_of_australia-svg
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไบโอเมตทริกซ์ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//...
อ่านต่อ

แบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ

12472309_765632543565646_7913231887468194494_n
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (ตม.) ญี่ปุ่น จะปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ โดยแบบฟอร์มใหม่จะไม่ต้องกรอกสัญชาติ เพศ และหมายเลขหนังสือเดินทาง และจะมีเพียงหน้าเดียว (ต่างกับฟอร์มเดิมที่มีสองหน้า) นอกจากนี้ จะยกเลิกฟอร์มการออกประเทศของชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและไม่ได้ขอรับอนุญาตให้กลับเข้า...
อ่านต่อ

การขอวีซ่าจีนรูปแบบใหม่

logo
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 58 เป็นต้นไป สถานฑูตจีนได้ปรับเปลี่ยนระบบการขอวีซ่า เป็นระบบการยื่นเอกสารผ่านตัวแทน Chinese Visa Application Service Center เอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน สำหรับชาวไทย ได้แก่ หนังสือเดินทางเล่มจริง ที่เหลือวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างประทับตรามากกว่า 2 หน้าคู่ รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบั...
อ่านต่อ

ประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองสำหรับเล่มราชการ

รายชื่อประเทศที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้นสำหรับหนังสือเดินทางราชการ  AUSTRALIA U.S.A. Embassy U.K Embassy Embassy of Spain Portugal Embassies French Embassy
อ่านต่อ

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับเล่มราชการ

flag_visa
การตรวจลงตรา VISA : รายชื่อประเทศที่ได้ทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ กับ ประเทศไทย สําหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยใช้ Passport Official นั้นสามารถพํานักในประเทศนั้นๆได้ โดยไม่ต้องขอ VISA แต่ท่านจะต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศนั้นๆ หรือ มีเอกสารยืนยันได้ว่าท่านเดินทางไปประเทศนั้นๆ เพื่อ ราชการจริง กรณีที่ผู้เดินทางใช้เล่ม Passport Offic...
อ่านต่อ

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับเล่มประชาชนทั่วไป

flag_no
การตรวจลงตรา VISA : รายชื่อประเทศที่ได้ทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา กับประเทศไทย สามารถพํานักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ดังนี้
อ่านต่อ

การขอหนังสือนําจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ระยะเวลาในการดําเนินการ : 3-5 วันทําการ (นับจากวันที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้รับเอกสาร) สําหรับบุคลากรที่จะเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ โดยใช้ Passport Official นั้นจะต้องมีการขอหนังสือนําจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศเสียก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้ หนังสือเรียนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ฉบับจริง+สําเนา สําเนาหนังสืออนุมัติตัวบุคคล สําเนาหน้า Passport...
อ่านต่อ