ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการคุมสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1839-2560
ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 14/2560 และใบสมัครคุมสอบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2033/2560) จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 1/2560

16910702_10155127477089047_851492949_o
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำงวดที่ 1/2560 ในเดือนมีนาคม 2560 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ) เอกสารดาวน์โหลด => ประชาสัมพันธ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

13950966_10154479565544047_1258923808_o
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำงวดที่2/2559 ในเดือนกันยายน 2559 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ) เอกสารดาวน์โหลด => ประชาสัมพันธ์กองท...
อ่านต่อ

เก็บถั่ว 59

IMG_3373
จากโครงการ แปลงผักปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปีนี้ ถั่วของโครงการได้เจริญเต็มที่พร้อมที่จะเก็บและส่งมอบความสุขให้กับ ชาว อาคารสิริคุณากรและใกล้เคียง แล้ว ^__^y
อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่าอัตราที่กำหนด

4107-1
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำหรับรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเหตุ สมาชิกกองกลางท่านใดประสงค์ส่งเงินสะสมเพิ่ม ให้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ ผ่านการเจ้าหน้าที่ของกองกลางที่ คุณรัชนีวรรณ มหินทรเทพ เบอร์ภายใน 42149 เพื่อรวบรวมส่งงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ...
อ่านต่อ

อบรมระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์

SONY DSC
ภารกิจที่สำคัญของงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ศูนย์รับ-ส่งหนังสือ และศูนย์ผลิตเอกสารแล้ว ยังมีบริการรับและจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ บริการรับและส่งเอกสารไปยังงานประสานงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติอยู่ที่กรุงเทพมหานครทางบริษัทการบินไทย เนื่องด้วย กองกลาง เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูล...
อ่านต่อ

เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการศึกษา 59

IMG_1967
เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการศึกษา 59  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนาย นักสิทธิ์ ศรีกุลชา หัวหน้างานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรเข้ามอบให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเรือ จำนวน 89 ท่าน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความรู้สาระ ที่ วิท...
อ่านต่อ

thailand mice venue standard อีกความภาคภูมิใจของชาวกองกลาง

IMG_25590202_123210
รางวัล thailand mice venue standard เป็นรางวัล แสดงถึงมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย ประเภทห้องประชุม (Meeting Venue) การให้บริการห้องประชุมได้เป็นที่ยอมรับของการบริการมาตรฐานระดับสากล ด้วยรางวัล thailand mice venue standard อีกหนึ่งรางวัลที่ชาวกองกลางยินดี และด้วยเสียงตอบรับจากผู้รับบริการห้องประชุมอาคารสิริคุณากรณ์ สะท้อนกลับมาเป็นรางวัลระดับอาเซียน ...
อ่านต่อ