ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกรรมการคุมสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1839-2560
ประกาศสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 14/2560 และใบสมัครคุมสอบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560
อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2033/2560) จำนวนกรอบตำแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 1/2560

16910702_10155127477089047_851492949_o
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำงวดที่ 1/2560 ในเดือนมีนาคม 2560 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ) เอกสารดาวน์โหลด => ประชาสัมพันธ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

13950966_10154479565544047_1258923808_o
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำงวดที่2/2559 ในเดือนกันยายน 2559 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ) เอกสารดาวน์โหลด => ประชาสัมพันธ์กองท...
อ่านต่อ

ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย

flag-31015_960_720
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ 30 วัน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป ส...
อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่าอัตราที่กำหนด

4107-1
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำหรับรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเหตุ สมาชิกกองกลางท่านใดประสงค์ส่งเงินสะสมเพิ่ม ให้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ ผ่านการเจ้าหน้าที่ของกองกลางที่ คุณรัชนีวรรณ มหินทรเทพ เบอร์ภายใน 42149 เพื่อรวบรวมส่งงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ...
อ่านต่อ