ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 1/2560

16910702_10155127477089047_851492949_o
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำงวดที่ 1/2560 ในเดือนมีนาคม 2560 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ) เอกสารดาวน์โหลด => ประชาสัมพันธ...
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

13950966_10154479565544047_1258923808_o
ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำงวดที่2/2559 ในเดือนกันยายน 2559 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ) เอกสารดาวน์โหลด => ประชาสัมพันธ์กองท...
อ่านต่อ

ประกาศยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย

flag-31015_960_720
เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนไต้หวันกับไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้าไต้หวันให้กับคนไทย โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 1 ปี โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ 30 วัน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องจะประกาศให้ทราบต่อไป ส...
อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่าอัตราที่กำหนด

4107-1
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 32. แห่งข้อบังคับกองทุนสำหรับรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเหตุ สมาชิกกองกลางท่านใดประสงค์ส่งเงินสะสมเพิ่ม ให้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ ผ่านการเจ้าหน้าที่ของกองกลางที่ คุณรัชนีวรรณ มหินทรเทพ เบอร์ภายใน 42149 เพื่อรวบรวมส่งงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร ...
อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงการยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย

1280px-flag_of_australia-svg
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไบโอเมตทริกซ์ http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//...
อ่านต่อ

แบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ

12472309_765632543565646_7913231887468194494_n
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (ตม.) ญี่ปุ่น จะปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ โดยแบบฟอร์มใหม่จะไม่ต้องกรอกสัญชาติ เพศ และหมายเลขหนังสือเดินทาง และจะมีเพียงหน้าเดียว (ต่างกับฟอร์มเดิมที่มีสองหน้า) นอกจากนี้ จะยกเลิกฟอร์มการออกประเทศของชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและไม่ได้ขอรับอนุญาตให้กลับเข้า...
อ่านต่อ