ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 1/2560

16910702_10155127477089047_851492949_oด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำงวดที่ 1/2560 ในเดือนมีนาคม 2560 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ)

เอกสารดาวน์โหลด =>

บุคลากรกองกลางที่ประสงค์จะขอใช้เงินกองทุนดังกล่าว ยื่นแบบคำขอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและส่งงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร ชั้น 3  ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางประภาพร ผิวพันคำ โทร. 48699