ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กำหนดจะพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนประจำงวดที่2/2559 ในเดือนกันยายน 2559 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สายสนับสนุน (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ลูกจ้างชั่วคราวต่างประเทศ และพนักงานหน่วยงานในกำกับ)

เอกสารดาวน์โหลด => ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรกองกลางที่ประสงค์จะขอใช้เงินทุนดังกล่าว กรอกแบบคำขอตามเอกสารดาวน์โหลดและยื่นแบบคำขอได้ที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2559