เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการศึกษา 59

เทศบาลตำบลหนองเรือ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสารบรรณสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการศึกษา 59  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนาย นักสิทธิ์ ศรีกุลชา หัวหน้างานสารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรเข้ามอบให้ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองเรือ จำนวน 89 ท่าน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองและเต็มไปด้วยความรู้สาระ ที่ วิทยากรมอบให้อย่างเป็นกันเอง