วันที่ 28 กันยายน 2558 กองกลาง เข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิต ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

 

 

 วันที่ 28 กันยายน 2558 กองกลาง เข้าร่วมพิธีมุฑิตาจิต ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร นำโดย ผู้อำนวยการกองกลาง นายธัญญา ภักดี เข้ามอบของที่ระลึกและอวยพรให้แด่ นายเกษม แก้วแก่น ผู้ดูแลหมวดสถานที่ ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ใช้ชีวิตหลังการเกษียณอย่างผาสุขและเป็นแบบอย่างที่ดีแด่ พนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานต่อไป