อบรมระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์

ภารกิจที่สำคัญของงานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ศูนย์รับ-ส่งหนังสือ และศูนย์ผลิตเอกสารแล้ว ยังมีบริการรับและจัดส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ บริการรับและส่งเอกสารไปยังงานประสานงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติอยู่ที่กรุงเทพมหานครทางบริษัทการบินไทย

เนื่องด้วย กองกลาง เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูล กองกลางจึงเร่งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแด่ผู้ปฎิบัติงาน อีกหนึ่งระบบที่จะช่วยในการปฏิบัติงาน ระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ เป็นระบบที่จะรวบรวมข้อมูลการฝากส่งพัสดุทางไปรษณีย์

โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 กองกลางได้จัดอบรมระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติในระบบใหม่ โดยมี นางกิตติมา จันทรสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธาน ในการอบรมครั้งนี้ โดยมี นาย ธัญญา ภักดี ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายภาสพันธ์ จิโนทา เป็นวิทยากรแนะนำระบบ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน ประมาณ 35 ท่าน เข้าร่วมอบรมและเสนอแนะแนวทางเพื่อในการพัฒนาระบบ ต่อไป