เปลี่ยนแปลงการยื่นวีซ่า ประเทศออสเตรเลีย

ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

กระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนจะเริ่มการเก็บข้อมูลด้านไบโอเมตทริกซ์จากผู้สมัครทุกท่านที่สมัครขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย

ดังนั้นผู้ยื่นขอวีซ่าทุกท่านจะต้องมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลายนิ้วมือ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไบโอเมตทริกซ์

http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand//thai/news.html