นวัตกรรม

ผลสะท้อนจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพในการทำงาน และนโยบายด้านการใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ทำให้เราเรียนรู้ว่าจะต้องสร้างเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ตรงความต้องการ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อันเป็นที่มาของนวัตกรรมเพื่อการบริการด้านต่างๆ ของเรา
ระบบจองรถส่วนกลาง
ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร
ระบบจัดเก็บเอกสารงานพัสดุ
KKU CheckPoint
ระบบสั่งผลิตเอกสารออนไลน์
GAD Post Office : ระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์