งานวิจัยและพัฒนา

ผลสะท้อนจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพในการทำงาน ทำให้เราเกิดคำถาม หรือประเด็นปัญหาในกระบวนการทำงานที่ต้องการคำตอบ หรือแนวทางแก้ไข จึงเกิดงานวิจัยและพัฒนาเพื่อแสวงหาทางเลือก วิธีการใหม่ๆ หรือนวัตกรรม ที่มีมาตรฐาน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
    ระดับความรู้และการเพิ่มพูนความรู้เกียวกับงานสารบรรณ ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ-สารบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    การพัฒนาระบบ IT มาใช้ในการให้บริการยานพาหนะส่วนกลาง