โครงสร้างบุคลากร



นักสิทธิ์ ศรีกุลชา
– หัวหน้างานสารบรรณ 48767 naksri@kku.ac.th

อรรถพล ศรีมารัตน์
– พนักงานธุรการ ส3 48767 attapolsr@kku.ac.th
ประมวล พลเชียงสา
– พนักงานธุรการ ส2 44758 ppromu@kku.ac.th
อมรรัตน์ ไชยสินธุ์
– พนักงานธุรการ 44758 camonr@kku.ac.th



วิลัยวัลย์ เรืองธรรม
– พนักงานธุรการ 48767 vilaru@kku.ac.th
จุฑารัตน์ คำหวาน
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป44757 tjutharat@kku.ac.th
สุภารัตน์ แก้วดวงตา
– คนงาน 48769 suparatk@kku.ac.th
ณัฐพล โพธิ์งาม
– คนงาน 48769 nattphon@kku.ac.th



ปัญญา บำรุงโชค
– คนงาน 48769 panybu@kku.ac.th
แสวง ปาปักโข
– พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ2 48792 savapa@kku.ac.th
สมุทร ชาทองยศ
– พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 48792 samutch@kku.ac.th
ชวริตร มุงคุณ
– คนงาน 48792 chavmu@kku.ac.th


ฉัตตุพร จันทิพย์   
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ 48763chatju@kku.ac.th
พัชชิตา พลเชียงสา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  48763patchita@kku.ac.th
เอมอร คำศรี
– พนักงานธุรการ
48601aimokh@kku.ac.th



ชาตรี สิทธิ  
– หัวหน้างานบริการยานพาหนะ
44555chatreesi@kku.ac.th
บุญมี สิมมี  
– หัวหน้าหมวดและพนักงานขับรถยนต์ ส2
44555boonmesi@kku.ac.th

วิริยา แซ่ลี้  
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
42354sviriy@kku.ac.th
ประเสริฐ ประจันนวล
– พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช1 44555praspr@kku.ac.th



สมบัติ จันทิพย์
– พนักงานขับรถยนต์ ส2 44555sombja@kku.ac.th
นิวัฒน์ ศรีดอนโป่ง  
– พนักงานขับรถยนต์ ส2 44555niwatsr@kku.ac.th
สงัด คำนวนดี
– พนักงานขับรถยนต์ ส2 44555sahngad@kku.ac.th
ไพโรจน์ กาบไกรแก้ว
– พนักงานขับรถยนต์ 44555piroj@kku.ac.th



บุญเกิด เคนโคก     
– พนักงานขับรถยนต์ ส2 44555boonken@kku.ac.th
พิทักษ์สิทธิ์ กันยาเยี่ยม
– พนักงานขับรถยนต์ ส2 44555pituka@kku.ac.th
ถาวร เพ็งมูล  
– พนักงานขับรถยนต์ ส2 44555thawpe@kku.ac.th
พิชิต ไพรเขต
– พนักงานขับรถยนต์ ส2 44555pichpr@kku.ac.th


สมร พลเชียงสา  
– พนักงานขับรถยนต์ ส2 44555samopo@kku.ac.th
ศิวกานต์ กรไชยา
– พนักงานขับรถยนต์ 44555sivako@kku.ac.th
พรชัย ศรีหงษ์   
– พนักงานขับรถยนต์ 44555phonsr@kku.ac.th
สง่า คำนวณอินทร์  
– พนักงานขับรถยนต์ 44555sanykn@kku.ac.th


อาคเนย์ พรมโสภณ 
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 44555arphro@kku.ac.th
วิพากย์ จำนงภักดิ์ 
– พนักงานขับรถยนต์  02 354 5446vipark@kku.ac.th
บุญญะฤทธิ์ สิงชมภู
– พนักงานขับรถยนต์ ส2  02 354 5446bunsin@kku.ac.th

ผ่องศรี บุญสามารถ  
– หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 48763bpongs@kku.ac.th
รัชนีวรรณ มหินทรเทพ
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ  42149ratmah@kku.ac.th

ปริยา โทณะพงษ์
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
42028tpariy@kku.ac.th
สมควร พิรุณสุนทร  
– พนักงานธุรการ 48763somkpi@kku.ac.th


กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ
– พนักงานธุรการ  48763kannsu@kku.ac.th

ภาณุวัต อินทิยา
– ช่างเทคนิค 48728panuin@kku.ac.th
ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม   
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 48763danaia@kku.ac.th
ภาสพันธ์ จิโนทา 
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 48763passji@kku.ac.th


นายสันติ จันสีหา
– พนักงานโสตทัศนศึกษา 48728santch@kku.ac.th
ชินโชติ  นาไพรวัน
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  02 354 5446nchinnachote@kku.ac.th
นิโรบล ปัญญากิจสุนทร
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  02 354 5446nirobol@kku.ac.th
พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์  
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  02 354 5446ployji@kku.ac.th