สารจากผู้บริหาร

150x197-cad-director

เราพัฒนาบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า จะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

กองบริหารงานกลางมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบรับ ส่งเอกสาร บริหารจัดการระบบหนังสือ และผลิตเอกสารกลางของสำนักงานอธิการบดี ให้บริการยานพาหนะกลาง และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัย ประสานงาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบริหารจัดการพื้นที่ และส่วนอาคารของอาคารสำนักงานอธิการบดี

ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนนั้น กองบริหารงานกลางเรายึดมั่นค่านิยมในการทำงานร่วมกันคือ สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียของทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบ ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ รวมทั้งให้ความสำคัญต่อคุณค่าของบุคลากร โดยยึดมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุด จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมุ่งหวังว่าการดำเนินงานทุกด้านต้องบรรลุเป้าหมายไปพร้อมกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ และใช้ทรัพยากรทุกด้านด้วยความคุ้มค่าสูงสุด