สภาพแวดล้อมของกองบริหารงานกลาง

ผลผลิต บริการ และวิธีการให้บริการ

บริการที่สำคัญ แนวทางและวิธีการให้บริการ ผู้รับบริการ (a)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (b)
1. บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย
 • ให้บริการรับ/ส่งหนังสือราชการทั้งหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (ผ่านระระบบ KKU DMS)
 • บุคคลภายนอก บริษัท ห้าง ร้าน (a)
 • เครือข่ายบริหารจัดการเอกสาร (KKU DMS) (a,b)
2. บริการผลิตเอกสารของสำนักงานอธิการบดี
 • ให้บริการผลิตเอกสารกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยใช้บริการผ่านระบบบริการผลิตเอกสารออนไลน์
 • หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (a)
3. บริการระบบไปรษณีย์ของสำนักงานอธิการบดี
 • ให้บริการรับและฝากส่งไปรษณียภัณฑ์ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ช่วงเวลา 08.30 น. – 15.00 น.
 • บุคลากร และหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี (a)
4. บริหารจัดการการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
 • ประชาชนทั่วไป (a)
 • บุคลากรมหาวิทยาลัย (a,b)
5. บริหารจัดการการบริการอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี
 • ให้บริการห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ผ่านระบบจองห้องประชุมออนไลน์
 • ให้บริการบันทึกภาพ เผยแพร่ภาพ และข้อมูลการใช้บริการห้องประชุม
 • กำกับดูแล ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ความสะอาดและซ่อมบำรุง อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัย (a)
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (a,b)
6. สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
 • ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวในวาระการประชุม เป็นต้น
 • บุคลากรของกองบริหารงานกลาง (a,b)
 • บุคลากรสำนักงานอธิการบดี (a,b)
7. สนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริหาร และบริการของสำนักงานอธิการบดี
 • มีการรวบรวมข้อมูล สาระสำคัญ และจัดหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหา พร้อมนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการต่างๆ
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัย (a)
 • หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (b)
8. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร
 • สนับสนุนภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
 • บริการผู้บริหาร คณะ/หน่วยงาน และบุคลากร ในการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ณ กรุงเทพมหานคร
 • บริการประสานงานการจัดทำหนังสือเดินทางกับสถานทูตต่าง ๆ
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัย(a)
 • ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย(a,b)
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัย (a)
 • สถานทูตต่าง ๆ (b)
9. สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงานและสนับสนุนภารกิจของสภาพนักงาน  เช่น จัดประชุมสภาพนักงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เป็นต้น
 • ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน
 • กรรมการสภาพนักงาน (a,b)
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัย (a,b)
10. บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย
 • วางแผน ดำเนินการจัดงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ในการจัดพิธี/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
 • ผู้บริหาร (a,b)
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัย (a,b)
 • นักเรียน/นักศึกษา  (a,b)
11. บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
 • บริการยานพาหนะกลาง ทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบจองรถออนไลน์
 • ตรวจสอบ ติดตาม และการบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยก่อนออกให้บริการ
 • ผู้บริหาร (a)
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัย (a)
 • นักเรียน/นักศึกษา (a)
 • เครือข่ายพนักงานขับรถมหาวิทยาลัยขอนแก่น (b)
12. บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และการบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การกำกับ ติดตาม การให้บริการรถขนส่งมวลชน (KST) ตามข้อกำหนดในสัญญา
 • วิเคราะห์ วางแผนเส้นทางเดินรถ และจัดสรรรถเพื่อให้บริการ.ในเส้นทาง
 • ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
 • บุคลากรของมหาวิทยาลัย (a)
 • นักเรียน/นักศึกษา (a)
 • ผู้ประกอบการ (b)