วิสัยทัศน์

001-2

 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นหน่วยงานให้บริการกลางด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานคุณภาพ