พันธกิจ

001-3

พันธกิจ (Mission)

 1. บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย
 2. บริการผลิตเอกสารของสำนักงานอธิการบดี
 3. บริการระบบไปรษณีย์ของสำนักงานอธิการบดี
 4. บริหารจัดการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 5. บริหารจัดการการบริการอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี
 6. สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
 7. สนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริหาร และบริการของสำนักงานอธิการบดี
 8. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร
 9. สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน
 10. บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย
 11. บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
 12. บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และการบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น