ธรรมาภิบาล

กองบริหารงานกลางดำเนินภารกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล อันหมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติ ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มี ความรู้รักสามัคคี และร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน บรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะ วิกฤติ ภยันตราย และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะมีมาในอนาคต โดยโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของกองบริหารงานกลางดำเนินการโดยตอบสนอง และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 10 ประการอันได้แก่

  1. หลักประสิทธิภาพ
  2. หลักประสิทธิผล
  3. หลักการตอบสนอง
  4. หลักความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้
  5. หลักเปิดเผย/โปร่งใส
  6. หลักนิติธรรม
  7. หลักความเสมอภาค
  8. หลักการมีส่วนร่วม/แสวงหาฉันทามติ
  9. หลักการกระจายอำนาจ
  10. หลักคุณธรรม/จริยธรรม

โดยในแต่ละปีงบประมาณจะมีการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีต่อมหาวิทยาลัย เพื่อสะท้อนการดำเนินภารกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ