คณะกรรมการบริหาร

นายธัญญา ภักดี
ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง
นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา
หัวหน้างานสารบรรณ
นายชาตรี สิทธิ
หัวหน้างานบริการยานพาหนะ

นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ
หัวหน้างานบริการกลาง