วิสัยทัศน์

001-2

 วิสัยทัศน์
กองบริหารงานกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด