พันธกิจ

001-3

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการระบบรับส่งเอกสาร บริหารจัดการหนังสือ และผลิตเอกสาร
  2. สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  3. ประสานงาน อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
  4. บริหารจัดการให้บริการยานพาหนะกลาง และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. บริหารจัดการพื้นที่ และส่วนอาคารของสำนักงานอธิการบดี