ประวัติ

ความเป็นมาของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อปี พ.ศ.2509 ได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้จัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยการแบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าที่ แผนกคลัง แผนกบริการการศึกษา และแผนกอาคารและสถานที่

ในเบื้องต้นไม่มีสํานักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสํานักงานชั่วคราว จนถึงปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ทําการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาอยู่สํานักงานอธิการบดี อาคาร 1 และปัจจุบันอยู่ที่ อาคารสิริคุณากร ชั้น 1

ในปี พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานอธิการบดีออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองหอสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ กองกลางเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2557 กองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จํานวน 5 งาน ประกอบด้วย งานสารบรรณ งานบริการยานพาหนะ งานประสานงานมหาวิทยาลัย งานเลขานุการผู้บริหาร และงานบริหารงานทั่วไป