คณะกรรมการบริหาร

นายธัญญา ภักดี
ผู้อำนวยการกองกลาง
นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา
หัวหน้างานสารบรรณ
นายเสรี เทอดเกียรติกุล
หัวหน้างานบริการยานพาหนะ
นายชินโชติ นาไพรวัน
หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย
นางปริยา โทณะพงษ์
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร
นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป