ราชกิจจานุเบกษา/ประกาศ/หนังสือสั่งการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น New ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1347/2561) เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ (1764/2558) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 117/2559) เรื่อง ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2559)
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 9/2559) เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2560) เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1347/2561) เรื่อง ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

ประกาศ New ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561 

หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ
การจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
กำหนดวันเริ่มและวันสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558
เปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ชื่อปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2559)
ตราและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ New ว่าด้วย ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561

ว่าด้วย การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2558
ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558
ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. 2558
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2558
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก พ.ศ. 2558
ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
ว่าด้วย ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นตำแหน่งของรองหัวหน้าส่วนงานหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2559
ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งส่วนงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ. 2559
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2559
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559
ว่าด้วย พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
ว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2559
ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559
ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
ว่าด้วยกองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2560
ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2560
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2560
ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ.2560
ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561