ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับเล่มประชาชนทั่วไป

การตรวจลงตรา VISA : รายชื่อประเทศที่ได้ทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา กับประเทศไทย สามารถพํานักได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ดังนี้


ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
1. ปานามา (Panama)

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558


ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตวจลงตรา
1. อาร์เจนตินา (Argentina)
2. บราซิล (Brazil)
3. ชิลี (Chile)
4. เอกวาดอร์ (Ecuador) (*)
5. จอร์เจีย (Georgia) (*) 
6. สาธารณรัฐเกาหลี Korea (ROK)
7. เปรู (Peru)
8. วานูอาตู (Vanuatu) (*)

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558


ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา 
1. ฮ่องกง  (Hong Kong)  
2. อินโดนีเซีย  (Indonesia) (*)  
3.  ลาว (Laos)  
4. มาเก๊า  (Macau) 
5. มองโกเลีย  (Mongolia)  
6. มาเลเซีย  (Malaysia) (*)  
7. มัลดีฟส์  (Maldives) (*)  
8. ฟิลิปปินส์ (The {Philippines) (*)
9. รัสเซีย  (Russia)
10. เซเชลส์ (Seychelles) (*)
11. สิงคโปร์ (Singapore) (*)  
12. แอฟริกาใต้   (South Africa) (*)
13. ตุรกี  (Turkey) (*)
14. เวียดนาม  (Vietnam)  

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
1. ญี่ปุ่น (Japan) (*)  

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
1. บรูไน (Brunei) (*)  
2. กัมพูชา (Cambodia)  
3. เมียนมาร์ (Myanmar) (เฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ)  

* หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
กรมการกงศุล 4 สิงหาคม 2558