ประเทศที่ต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองสำหรับเล่มราชการ

รายชื่อประเทศที่ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้นสำหรับหนังสือเดินทางราชการ
Australia AUSTRALIA
United-States-of-America U.S.A. Embassy
United-Kingdom U.K Embassy
Spain Embassy of Spain
Portugal Portugal Embassies
France French Embassy