ประชุมหารือแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริการยานพาหนะ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการบริการยานพาหนะ โดยมีผู้แทนจากทุกคณะ หน่วยงานร่วมแสดงความคิดเห็น และได้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันหลายประเด็นเลยครับ