ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 ครั้งที่ 2/2558

 

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 6 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี
คณะกรรมการเลือกตั้ง กรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมหารือแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย
ให้ไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

ร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่างประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร และการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ร่าง คำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 เรื่องกำหนดปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 2558