บริการศูนย์รับส่งเอกสารกลาง

ผู้ใช้บริการ :  นักศึกษา   คณาจารย์   บุคลากร   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   หน่วยงานภายนอก   ผู้ประกอบการ เอกชน   ประชาชนทั่วไป
กองกลาง มีบริการรับส่งเอกสารระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยศูนย์รับส่งเอกสารกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ เป็นผู้แทนบุคลากรจากทุกคณะ และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยประมาณ 70 คน ทำหน้าที่รับส่งเอกสารระหว่างกันในลักษณะตลาดนัดเอกสาร โดยมีเวลานัดรับส่งเอกสาร 2 ช่วงคือ เวลา 10.00 -10.30 น. และ 14.00 -14.30 น. ของทุกวันทำการ มีจุดนัดอยู่ที่ศูนย์รับส่งเอกสารกลาง อาคารสิริคุณากร โดยมีงานสารบรรณ กองกลาง ทำหน้าที่ประสานงาน และมีคณะกรรมการบริหารศูนย์รับส่งเอกสารกลาง ทำหน้าที่บริหารจัดการ การดำเนินงานของศูนย์

ท่านสามารถใช้บริการรับส่งเอกสารผ่านศูนย์รับส่งเอกสารกลาง โดยจ่าหน้าซองเอกสารถึงบุคคล หรือหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนำฝากผู้แทนของคณะ/หน่วยงานท่าน โดยส่งเอกสารได้ทุกวันทำการ เมื่อเอกสารมาถึงศูนย์รับส่งเอกสารกลาง ผู้แทนจากหน่วยงานปลายทางจะลงนามรับเอกสาร และนำส่งถึงผู้รับตามรายละเอียดที่ท่านจ่าหน้าซอง