บริการขออนุมัติ และเบิกจ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ใช้บริการ :  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อท่านต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ท่านสามารถใช้บริการจากเลขานุการประจำฝ่ายได้ตามขั้นตอนดังนี้

ก่อนเดินทาง

  1. แจ้งเลขานุการโดยส่งต้นเรื่อง เช่น หนังสือต้นเรื่อง คำสั่ง หรือหนังสือเชิญ
  2. เลขานุการรวบรวมเอกสาร และจัดทำขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศผ่านกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอขออธิการบดีอนุมัติ
  3. เมื่ออธิการบดีอนุมัติการเดินทาง เลขานุการทำเรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่าย และยืมเงินทดรองจ่าย โดยเมื่อได้รับอนุมัติแล้วกองคลังจะโอนเงินยืมเข้าบัญชีของท่านก่อนวันเดินทาง

เมื่อเดินทางกลับ

  1. เลขานุการได้จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายเพื่อหักล้างเงินยืมไว้แล้ว โดยขอความกรุณาส่งเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จที่พัก และอื่นๆ ให้เลขานุการ ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าพาหนะรับจ้างนั้น เลขานุการจะจัดเตรียมเอกสารให้แก่ท่าน
  2. ท่านลงนามรับรองเอกสาร พร้อมคืนเงินยืมส่วนที่เหลือ
  3. เลขานุการเสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเพื่อหักล้างเงินยืม พร้อมคืนเงินยืมส่วนที่เหลือให้กองคลัง และนำส่งใบเสร็จรับเงินในส่วนการคืนเงินยืมส่วนที่เหลือจ่ายให้แก่ท่าน