บริการเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง

ผู้ใช้บริการ :  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
งานเลขานุการผู้บริหารได้ขออนุมัติหลักการค่าเลี้ยงรับรองไว้ที่สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร มีรอบการขออนุมัติ และเบิกจ่ายทุกๆ 2 สัปดาห์ ใช้ร่วมกันทุกฝ่ายในวงเงิน 20,000 บาท ซึ่งท่านสามารถใช้บริการเบิกค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองได้ ดังนี้

  1. ท่านแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแก่เลขานุการ เช่น ชื่องานหรือภารกิจ รายชื่อผู้ร่วมงาน วัน เวลา และระบุสถานที่ (ถ้ามี)
  2. เลขานุการจะยืมเงินทดรองจ่ายจากสำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ตามยอดเงินที่ท่านแจ้งและส่งมอบเงินทดรองจ่ายแก่ท่าน
  3. เมื่อท่านชำระค่าเลี้ยงรับรอง ขอความกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินฉบับเต็มจากโรงแรม หรือร้านอาหาร หากผู้ประกอบการเป็นบุคคล สามารถใช้ใบสำคัญรับเงินโดยแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมทั้งรับรองสำเนาแทนได้
  4. กรุณานำส่งเอกสารการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) แก่เลขานุการ เพื่อจัดทำเรื่องเบิกจ่ายต่อไป