บริการสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้ใช้บริการ :  ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กองกลางจัดให้มีบริการสนับสนุนภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีบริการดังนี้

  1. ให้บริการยานพาหนะแก่ผู้บริหาร โดยมีรถยนต์เก๋งเบนซ์ 5 ที่นั่ง 1 คัน และรถยนต์อเนกประสงค์โตโยต้าอินโนวาขนาด 7 ที่นั่ง 1 คัน
  2. บริการห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง พร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์จำนวน 1 ห้อง
  3. บริการติดตามเพื่ออำนวยความสะดวก และถ่ายภาพงาน เขียนข่าวในการเข้าร่วมกิจกรรม พิธีการ ในโอกาสต่างๆ ของผู้บริหาร

โดยเลขานุการผู้บริหารสามารถประสานงานตรงได้ที่ งานประสานงานมหาวิทยาลัย โทร. 02 354 5446 ในวัน และเวลาทำการ

หมายเหตุ : กรุณาแจ้งขอใช้บริการล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 1 วันทำการ เพื่อการวางแผนให้บริการที่มีประสิทธิภาพ