บริการระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ใช้บริการ :  นักศึกษา   คณาจารย์   บุคลากร   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   หน่วยงานภายนอก   ประชาชนทั่วไป
งานสารบรรณ กองกลางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารกลาง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU DMS : KKU Document Management System) ซึ่งเป็นระบบรับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ ที่ใช้งานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของทุกคณะ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และยังเป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารประเภทต่างๆ ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือสั่งการ (คำสั่ง/ระเบียบ/ข้อบังคับ) หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ) และหนังสือเวียน

  • ผู้ใช้งานระบบที่เป็นสมาชิกเครือข่ายงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะ/หน่วยงาน จะสามารถใช้ระบบในการรับ ส่ง ติดตาม ตรวจสอบ สถานะ เอกสาร และใช้งานส่วนเสริมของระบบได้ตามสิทธิ์ เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของ KKUmail
  • ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสืบค้นเอกสาร ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือเวียนของทุกคณะ/หน่วยงาน ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อเรื่อง หรือเลขที่เอกสารในการสืบค้น