บริการแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร

ผู้ใช้บริการ :  นักศึกษา   คณาจารย์   บุคลากร   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กองกลางเป็นหน่วยงานที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการอาคารสิริคุณากรทุกระบบ หากท่านพบเห็นความผิดปกติ ความเสียหายของตัวอาคารห้องทำงาน ห้องประชุม ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งบริเวณโดยรอบตัวอาคาร ขอความกรุณาแจ้งเรา เพื่อแก้ไข และอำนวยความสะดวกแก่ท่านโดยระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากรออนไลน์

เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของ KKUmail ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบคำขอ และแจ้งทีมซ่อมบำรุงดำเนินการ ตรวจสอบและซ่อมแซม กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอาจโทรศัพท์ หรืออีเมล์สอบถามตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในระบบ