บริการรับ-ส่งจดหมาย พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์

ผู้ใช้บริการ :  บุคลากร   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
งานสารบรรณ รับจดหมาย พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 2 ช่องทางคือ บริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งนำส่งถุงเมล์ที่กองกลางเวลาประมาณ 11.00-13.00 น.ของทุกวันทำการ และเอกสารจากงานประสานงานมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยทางเครื่องบินบริษัทการบินไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่กองกลางจะรับถุงเมล์ที่บริษัทแอคแอนด์เอ๊กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด เวลา 9.00 น. ของทุกวันทำการ โดยเมื่อรับถุงเมล์แล้วเราจะทำการคัดแยกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. จ่าหน้าถึงอธิการบดี 2. จ่าหน้าถึงรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3. จ่าหน้า ถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี และเมื่อคัดแยก แล้ว เราให้บริการท่านโดยดำเนินการดังนี้

    1. กรณีจ่าหน้าถึงตำแหน่งอธิการบดี งานสารบรรณพิจารณา ดำเนินการตามกระบวนงานเสนอหนังสือต่อไป
    2. ในส่วนจ่าหน้าถึงรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเจ้าหน้าที่จะนำส่งถึงท่านโดยตรง
    3. กรณีที่จ่าหน้าถึงหน่วยงาน หรือบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี จดหมาย พัสดุ หรือไปรษณีย์ภัณฑ์จะถูกแยกเก็บในกล่องหน่วยงานต่างๆ ที่กองกลาง ซึ่งท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานตรวจสอบ และลงนามรับได้ในวัน และเวลาทำการ
    4. ในการส่งจดหมาย พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ เราบริการส่งทั้งทางไปรษณีย์ และส่งทางเครื่องบินไปยังงานประสานงานมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ทุกวันทำการโดยสามารถติดต่อ ได้ที่งานสารบรรณ กองกลาง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.