การขอใช้บริการรถขนส่งมวลชน

ผู้ใช้บริการ :  นักศึกษา   คณาจารย์   บุคลากร   คณะ หน่วยงาน
รถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรถสวัสดิการสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการวิ่งประจำเส้นทางที่กำหนดเพื่อสัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก แต่หากคณะ หน่วยงาน มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถขนส่งมวลชนเพื่อกิจกรรมอื่นภายในมหาวิทยาลัยก็สามารถขอใช้บริการได้เป็นกรณีไป ดังนี้

  1. ท่านทำหนังสือขอใช้บริการรถขนส่งมวลชนถึงอธิการบดีผ่านผู้อำนวยการกองกลาง โดยกรุณาระบุรายละเอียดของกิจกรรมพร้อมความจำเป็นในการขอใช้บริการ
  2. ผู้อำนวยการกองกลางพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิการบดี โดยงานบริการยานพาหนะจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบในทันที่ที่อธิการบดีพิจารณาแล้วเสร็จ
  3. เมื่ออธิการบดีอนุมัติ งานบริการยานพาหนะจะประสานกับผู้ควบคุมรถขนส่งมวลชนเพื่อให้บริการกับท่านต่อไป
  4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติต่อท่านทางอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งยืนยันรถ และพนักงานขับรถต่อท่านเพื่อนัดหมายการเดินทางต่อไป โดยปกติท่านจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งขอใช้บริการ
  5. กรณียกเลิกการเดินทาง ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกทันที