บริการยานพาหนะส่วนกลาง

ผู้ใช้บริการ :  นักศึกษา   คณาจารย์   บุคลากร   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กองกลางได้จัดบริการรถยนต์โดยมีทั้ง รถเก๋ง รถตู้ รถบัส และรถบรรทุก เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทั้งในเขตจังหวัด และนอกเขตจังหวัดขอนแก่น และท่านสามารถจองผ่านระบบออนไลน์และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของ KKUmail กรอกรายละเอียดการขอใช้บริการ พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กำหนดการเดินทาง แผนที่ เป็นต้น
  2. ท่านสั่งพิมพ์แบบฟอร์มให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และส่งเอกสารจริงมาตามระบบงานสารบรรณ
  3. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความพร้อมของรถ และพนักงานขับรถเพื่อเสนอขออนุมัติ
  4. เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติต่อท่านทางอีเมล และในระบบ หรือหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งยืนยันรถ และพนักงานขับรถต่อท่านเพื่อนัดหมายการเดินทางต่อไป โดยปกติท่านจะได้รับแจ้งผลการอนุมัติไม่เกิน 2 วันทำการนับจากวันที่แจ้งขอใช้บริการในระบบ
  5. กรณียกเลิกการเดินทาง ขอความกรุณาแจ้งยกเลิกทันที

หมายเหตุ: กรุณาแจ้งชื่อ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงานที่จะเดินทางไปกับรถทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการประสานข้อมูล และกรุณายื่นคำขอใช้รถก่อนการเดินทางกรณีภายในจังหวัดขอนแก่นไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และต่างจังหวัดไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ