บริการผลิตเอกสารกลาง

ผู้ใช้บริการ :  หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ศูนย์ผลิตเอกสารสำนักงานอธิการบดี มีบริการ 2 ลักษณะ คือบริการทำสำเนาเอกสารซึ่งมีขนาด A3 A4 และ Legal ทั้งในระบบสี และขาวดำ และบริการเข้าเล่มสันกาวด้วยเครื่องอัตโนมัติ และด้วยเจ้าหน้าที่ และบริการเข้าเล่มแบบสันห่วงซึ่งหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถใช้บริการได้ในวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ โดยระบบผลิตเอกสารออนไลน์

เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และรหัสผ่านของ KKUmail กรอกข้อมูลที่ต้องการตามแบบฟอร์มในระบบ พร้อมทั้งแนบไฟล์ต้นฉบับเอกสารที่เป็นไฟล์ .pdf จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและดำเนินการผลิตตามคำขอ แจ้งผลการดำเนินการผ่านระบบผลิตเอกสารออนไลน์และทางโทรศัพท์เพื่อให้ท่านมารับเอกสารที่ชั้นวางเอกสาร ศูนย์ลิตเอกสารกลางได้ทันที

หมายเหตุ : เพื่อประสิทธิภาพในการบริการ ขอความกรุณาท่านตรวจสอบไฟล์ต้นฉบับก่อนแนบไฟล์ในระบบ เพราะหากทำสำเนาและเข้าเล่มแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้ และในการใช้บริการเข้าเล่มสันกาว กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนรับงานไม่น้อยกว่า 2 วัน เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการพักคอยให้กาวแห้งเต็มที่ก่อนตัดเล่ม