บริการข้อมูลลงเวลาปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี

ผู้ใช้บริการ :  บุคลากร   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี
กองกลางได้จัดให้มีระบบการบันทึกข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ปฏิบัติงานที่อาคารสิริคุณากร ลงเวลาด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือไว้สองจุด และจัดการบันทึกข้อมูลไว้ที่กองกลาง โดยจะสรุปข้อมูลลงเวลารายบุคคล บุคลากรทุกคนเป็นรายเดือน ส่งมอบให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป และในกรณีที่บุคลากรต้องการสืบค้นข้อมูลการลงเวลาของตนเอง หรือหากหน่วยงานใดต้องการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของบุคลากรในสังกัดสามารถใช้บริการได้ ดังนี้

  • กรณีที่บุคลากรต้องการสืบค้นข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานของตนเอง สามารถติดต่อขอข้อมูลที่งานบริหารงานทั่วไป
    กองกลางได้ด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ใช้เวลาในการสืบค้นไม่เกิน 5 นาที
  • กรณีที่หน่วยงานใดต้องการตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด สามารถทำบันทึกข้อความถึงผู้อำนวยการกองกลางเพื่อขอข้อมูล โดยกรุณาระบุช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูลให้ชัดเจน และท่านจะได้การแจ้งข้อมูลกลับภายใน 2 วันทำการ หลังจากกองกลางได้รับบันทึกข้อความจากท่าน