บริการขออนุมัติ และเบิกจ่ายในการเดินทางภายในประเทศ

ผู้ใช้บริการ :  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เมื่อท่านต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจภายในประเทศ ท่านสามารถใช้บริการจากเลขานุการประจำฝ่ายได้ดังนี้

ก่อนเดินทาง

  1. แจ้งเลขานุการโดยส่งต้นเรื่อง เช่น หนังสือ คำสั่ง หนังสือเชิญ หรือสำเนาการเชิญทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือแจ้งด้วยวาจากรณีเป็นภารกิจของฝ่ายโดยตรง
  2. เลขานุการประสานหน่วยงานปลายทาง เพื่อแจ้งชื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสำรองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก (กรณีต้องพัก)
  3. เลขานุการทำเรื่องขออนุมัติเดินทาง และยืมเงินทดรองจ่าย โดยเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว กองคลังจะโอนเงินยืมเข้าบัญชีของท่านก่อนวันเดินทาง

เมื่อเดินทางกลับ

  1. เลขานุการได้จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่าย เพื่อหักล้างเงินยืมไว้แล้ว โดยขอความกรุณาส่งเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จที่พัก (ถ้ามี) ให้เลขานุการ สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าพาหนะรับจ้างนั้น เลขานุการจะจัดเตรียมเอกสารให้แก่ท่าน
  2. ท่านลงนามรับรองเอกสาร พร้อมคืนเงินยืมส่วนที่เหลือ
  3. เลขานุการเสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเพื่อหักล้างเงินยืม พร้อมคืนเงินยืมส่วนที่เหลือให้กองคลัง และนำส่งใบเสร็จรับเงินในส่วนการคืนเงินยืมส่วนที่เหลือจ่ายให้แก่ท่าน