บริการขอหนังสือรับรองการเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ใช้บริการ :  คณาจารย์   บุคลากร   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กองกลางได้จัดให้มีบริการขอหนังสือรับรองการเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับท่านที่ใช้พาสปอร์ตราชการ โดยท่านสามารถใช้บริการ งานประสานงานมหาวิทยาลัย กองกลาง ได้ดังนี้

  1. ท่านประสานงานกับหน่วยการเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานเพื่อทำหนังสืออนุมัติตัวบุคคล ลงนามโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และเสนออธิการบดีลงนามอนุมัติ
  2. ท่านประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ ที่ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร เพื่อขอหนังสือนำจากอธิการบดีถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  3. ท่านรวบรวมเอกสารตามข้อ 1-2 สำเนาหน้าพาสปอร์ต และกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะต้องแนบบัญชีรายชื่อโดยพิมพ์ ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เลขพาสปอร์ตลงบนกระดาษ A4 โดยไม่ต้องทำตาราง พร้อมค่าดำเนินการท่านละ 200 บาท (จัดเก็บเงินเข้ารายได้มหาวิทยาลัย โดยออกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย)
  4. รวบรวมเอกสาร และค่าดำเนินการตามข้อ 3 ใส่ซอง จ่าหน้าถึง “หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรุงเทพมหานคร” และนำส่งงานสารบรรณ กองกลาง เพื่อส่งทางการบินไทยไปงานประสานงาน กรุงเทพฯ (ส่งเวลา 14.30 น. ทุกวันทำการ)
  5. เจ้าหน้าที่งานประสานงานจะยื่นเอกสารต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอหนังสือรับรอง และจะส่งหนังสือรับรองให้ท่านโดยใส่ซองจ่าหน้าถึงท่านนำส่งทางการบินไทย ถึงงานสารบรรณกองกลาง เพื่อนำส่งให้ท่านตามระบบสารบรรณ โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 5 วันทำการ นับจากยื่นเอกสารต่องานสารบรรณ กองกลาง