บริการขอวีซ่ากับสถานฑูตประเทศต่างๆ

ผู้ใช้บริการ :  คณาจารย์   บุคลากร   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กองกลางได้จัดให้มีบริการขอหลักฐานการอนุญาตให้เข้าประเทศจากกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป โดยท่านสามารถใช้บริการ งานประสานงานมหาวิทยาลัย กองกลาง ได้ดังนี้

  1. ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการขอวีซ่าของประเทศต่างๆ ได้ที่นี่ ซึ่งได้รวมคำอธิบาย รายละเอียด และข้อแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอวีซ่าของประเทศต่างๆ ไว้ครบถ้วน
  2. ท่านรวบรวมแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใส่ซองจ่าหน้าถึง “หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรุงเทพมหานคร” ส่งที่งานสารบรรณ กองกลาง อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี เพื่อส่งเอกสารทางการบินไทยไปยังงานประสานงาน กรุงเทพฯ
  3. เจ้าหน้าที่งานประสานงานจะนำเอกสารของท่านยื่นต่อสถานฑูตประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไป เมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน สถานฑูตจะนัดรับพาสปอร์ตที่ได้รับอนุมัติวีซ่า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของแต่ละสถานฑูต
  4. เจ้าหน้าที่งานประสานงานติดต่อรับพาสปอร์ตที่อนุมัติแล้วพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง และใส่ซองส่งถึงท่าน

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ในการใชับริการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการขอวีซ่าจองแต่ละประเทศเป็นระยะ เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการอยู่เสมอ