บริการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจ ณ กรุงเทพมหานคร

ผู้ใช้บริการ :  คณาจารย์   คณะ หน่วยงาน   หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี   ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
กองกลางจัดให้มีบริการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจ เช่น การเข้าร่วมประชุม ร่วมงานพิธี การดำเนินการทางธุรกรรมต่างๆ กับบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ กรุงเทพมหานคร โดยท่านสามารถใช้บริการได้ดังนี้

  1. ท่านทำบันทึกถึงผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมแจ้งรายละเอียดภารกิจที่ประสงค์จะให้เราบริการ
  2. กองกลางพิจารณาและแจ้งการดำเนินการไปยังงานประสานงาน พร้อมแจ้งผลการพิจารณาต่อท่านโดยทางบันทึกข้อความและทางโทรศัพท์
  3. ในกรณีที่ต้องมีการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่งานประสานงานทำการแทน ขอให้ท่านทำหนังสือมอบอำนาจส่งมาพร้อมกับบันทึกแจ้งการใช้บริการ
  4. เมื่องานประสานงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้วจะรายงานกลับมายังกองกลาง พร้อมแจ้งให้ท่านทราบเป็นบันทึกและทางโทรศัพท์

หมายเหตุ : กรุณาแจ้งขอใช้บริการล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อการวางแผนให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และโปรดแจ้งชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัทพ์ของผู้ประสานงานที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ขอใช้บริการได้