การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ผู้ใช้บริการ :  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
งานเลขานุการผู้บริหารได้จัดหาวัสดุสำนักงานพื้นฐานไว้ส่วนหนึ่ง โดยจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร ท่านสามารถแจ้งเลขานุการประจำฝ่ายเบิกวัสดุตามรายการที่มีได้ทันที (ดูบัญชีรายการวัสดุได้จากเลขานุการ) ส่วนวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากบัชญีรายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน ท่านสามารถใช้บริการจัดซื้อจากเลขานุการประจำฝ่ายได้ ดังนี้

  1. ท่านนำส่งเอกสารเสนอราคาของร้านค้าให้กับเลขานุการ หรือแจ้งรายการพร้อมรายละเอียดของวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ต้องการต่อเลขานุการ
  2. เลขานุการรวบรวมเอกสาร และดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ
  3. เมื่อได้รับอนุมัติ เลขานุการส่งเรื่องให้พัสดุ กองกลาง หรืองานพัสดุ กองคลัง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ โดยประสานให้หัวหน้างานเงินรายได้ กองคลัง โอนเงินในระบบ KKUFMIS ให้แก่หน่วยงานที่จัดซื้อ
  4. หน่วยงานจัดซื้อส่งมอบ วัสดุ/ครุภัณฑ์ให้แก่เลขานุการเพื่อส่งต่อให้ท่าน โดยปกติระยะเวลาบริการอยู่ระหว่าง 3-5 วัน นับจากเลขานุการได้รับแจ้งความต้องการจากท่าน และผู้จำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์มีสินค้าพร้อมส่ง