บริการเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ใช้บริการ :  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักการค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหารไว้ ซึ่งท่านสามารถเบิกใช้ในวงเงินต่อเดือนดังนี้คือ อธิการบดีไม่เกิน 3,000 บาท รองอธิการบดีไม่เกิน 2,000 บาท และผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 1,500 บาท ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 282/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และท่านสามารถใช้บริการเบิกจ่ายค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเลขานุการประจำฝ่ายได้ ดังนี้

  1. เมื่อท่านสำรองจ่ายค่าโทรศัพท์แล้ว โปรดนำส่งใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เลขานุการพร้อมลงนามรับรองการจ่ายเงิน
  2. เลขานุการรวบรวมเอกสาร และจัดทำขออนุมัติเบิกจ่ายผ่านกองคลังเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ
  3. เมื่ออธิการบดีอนุมัติ กองคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน โดยปกติจะใช้เวลาไม่เกิน 25 วัน นับจากวันที่ท่านส่งใบเสร็จรับเงินให้เลขานุการ