บริการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง


ผู้ใช้บริการสามารถเข้าดูข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานได้จากฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่กองกลางรวบรวม และเผยแพร่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


 • สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2559

  ลำดับที่ วันที่รับข้อมูล ที่ ศธ คณะ/หน่วยงาน รายงานเดือน จำนวนรายการ จำนวนเงิน/บาท
  1 9/02/59 0514.24.1/พด031 กลุ่มงานบริหารจัดการ หน่วยงานการคลังและพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ค.59 35 263,588.93
  2 9/02/59 0514.1.76/649 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ค.59 38 1,270,475.71
  3 26/06/58 0514.26.3/893 สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย งานคลังและทรัพย์สิน พ.ค.58 34 977,315.40
  4 16/02/59 0514.1.62/289 กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารพิมลกลกิจ ชั้น 4 ม.ค.59 2 8,898
  5 11/02/59 0514.1.73/195 งานพัสดุ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ค.59 7 10,710.00
  6 15/02/59 0514.1.57/094 กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ค.59 2 9,580
  7 4/03/59 0514.3.1/618 หน่วยพัสดุ สนง.คณบดี คณะเกษตรศษสตร์ ก.พ 59 27 223,087.89
  8 4/03/59 0514.24.1/พด035 กลุ่มงานการบริหารจัดการ หน่วยงานการคลังและพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ก.พ 59 30 1,558,332.94
  9 4/03/59 0514.24.1/พด036 กลุ่มงานการบริหารจัดการ หน่วยงานการคลังและพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ก.พ 59 29 1,506,812.94
  10 7/03/59 0514.1.76/1084 สำนักงานอุทยานวิทยาศษสตร์ ก.พ 59 38 439,772
  11 23/03/59 0514.29/475 งานพัสดุ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ค.-ก.พ 59 76 1,582,160.04
  12 28/03/59 0514.20/307 สำนักบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ธ.ค 58 78 999,254.34
  13 28/03/59 0514.20/307 สำนักบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ม.ค 59 64 860,512.59
  14 28/03/59 0514.20/307 สำนักบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจอำนวยการ ก.พ 59 81 641,557.90
  15 4/04/59 0514.1.66/155 สนง.ประสานงานสภาคณาจารย์ สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มี.ค 59 1 15,000
  16 28/12/58 0514.25.2.2/093 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปีงบประมาณ 58 125 4,443,392.25
  17 5/04/59 0514.3.1/860 หน่วยพัสดุ สนง.คณบดี คณะเกษตรศาสตร์  มี.ค 59 49 350,545.51
  18 7/04/59 0514.1.76/1626 สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์ มี.ค 59 31 178,182.32
  19 11/04/59 0514.10/1098 บัณฑิตวิทยาลัย ม.ค. 59 50 353,666
  20 11/04/59 0514.10/1098 บัณฑิตวิทยาลัย ก.พ. 59 34 827,329
  21 11/04/59 0514.10/1098 บัณฑิตวิทยาลัย มี.ค. 59 15 451,581
  22 27/04/59 0514.1.20/138 สนง.ประเมินและประกันคุณภาพ ธ.ค 58 –  มี.ค.59 3 11,600
  23 23/03/2559 0514.1.2/73 พัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ส.ค 58-ม.ค 59 84 86,765,035.2

   

Contact : คุณภาสพันธ์  48763 หรือ 043 202 057

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง